Polski
NULL

22/10/2019

Sektorowa Rada ds. Kompetencji w sektorze Nowoczesnych Usług Biznesowych (NUB)

Na podstawie rozstrzygnięcia konkursu Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości, Ustawy o PARP oraz w ramach realizacji projektu Programu Operacyjnego POWER 2014-2020 została powołana Sektorowa Rada ds. Kompetencji w sektorze Nowoczesnych Usług Biznesowych (NUB). Liderem projektu jest Syntea SA wspólnie z Fundacją VCC, Politechniką Śląską, Uniwersytetem Opolskim i Stowarzyszeniem Aspire. Członków Rady powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw gospodarki na wniosek Prezesa PARP.

Podstawowe cele Rady to:

  • Wypracowywanie propozycji zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w sektorze NUB;
  • Wsparcie kadr nauczycielskich na uczelniach wyższych we wdrażaniu innowacyjnych metod nauczania na zajęciach, rozwijaniu kompetencji przetwarzania danych, w tym obsługi specjalistycznego oprogramowania np. z segmentu systemów ERP, bigdata czy sztucznej inteligencji i kształtowania pożądanych postaw u studentów. Do wspomnianych kadr zaliczyć należy również praktyków biznesu, którzy uzupełniać będą kompetencje dydaktyczne;
  • Tworzenie uwarunkowań formalno-organizacyjnych, ułatwiających wsparcie osób z niskimi kwalifikacjami lub bez doświadczenia zawodowego, które mogą zostać efektywnie przeszkolone do pracy w sektorze NUB oraz takich, dla których proces wdrożenia do pracy wymaga wysokich nakładów na infrastrukturę;
  • Wdrożenie nowych możliwości wykorzystania inwestycji firm sektora NUB w celu wspierania rozwoju gospodarczego mniejszych ośrodków oraz akceleracji dedykowanych warunków atrakcyjnego zatrudnienia osobom powyżej 50 roku życia.

Więcej informacji nt działania Rady udzieli Państwu Animator Rady dr Bartosz Sobotka, bartosz.sobotka@syntea.pl, mobile: +48 797 597 909, tel: + 48 81 45 21 480

BĄDŹ Z NAMI

BLOG