Oferta - Szkolenia

Zarządzania Projektami wdrożeń Zintegrowanych Systemów Informatycznych (ZSI)

Zakres kursu obejmuje zagadnienia związane z organizacją, przebiegiem i zamknięciem procesów składających się na wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem klasy ERP. Rezultatem odbytego kursu będzie przygotowanie pracowników firm do efektywnej pracy w trakcie wyboru systemu i jego dostawcy, a przede wszystkim w codziennych pracach związanych z implementacją tego narzędzia.

Program szkolenia

 • Zarządzanie Projektami w Organizacjach, w tym Zarządzanie Kosztami i Harmonogramem
  • techniki selekcji projektów
  • modele cyklu życia projektu
  • strategie zarządzania zakresem projektu
  • tworzenie, wdrażanie oraz kontrola planów projektów
  • proces definiowania wymagań Klienta
  • budowanie szczegółowej Struktury Podziału Pracy (WBS)
  • metody szacowania kosztów i czasu trwania zadań
  • relacje kolejności i ścieżka krytyczna
  • wykresy Gantt'a i wykresy kamieni milowych
  • techniki budżetowania projektu i jego poszczególnych faz
  • ustalanie planu bazowego projektu
  • tworzenie rezerwy zasobów
  • strategie zakończenia projektu
 • Zarządzanie Zespołem
  • tworzenie skutecznych zespołów projektowych w oparciu o efektywną komunikację
  • etapy formowania zespołu
  • optymalizacja relacji interpersonalnych
  • wykorzystywanie posiadanych uprawnień i własnej osobowości do zwiększenia wydajności pracy zespołu i udoskonalenia współpracy
  • rozwiązywanie konfliktów
  • zarządzanie zespołem a zarządzanie zmianami
 • Zarządzanie Dostawcami
  • budowanie efektywnych relacji z dostawcami
  • poszukiwanie dostawców na rynku
  • ryzyko w zarządzaniu dostawcami
  • typy kontraktu
  • definiowanie właściwego typu kontraktu w zależności od potrzeb projektu
  • rozliczenia kontraktów z dostawcami
  • monitorowanie i kontrola wyników pracy dostawcy
 • Zarządzanie Ryzykiem i Jakością
  • proces zarządzania ryzykiem oraz jego wpływ na zarządzanie projektem
  • analiza ryzyka (szanse, zagrożenia) związanego z realizacją projektu
  • analiza ryzyka jako element procesu planowania projektu (identyfikacja ryzyka, kategoryzacja poszczególnych elementów ryzyka projektowego, budowanie strategii obniżania ryzyka, plany awaryjne)
  • kontrola ryzyka w poszczególnych fazach cyklu życia projektu
  • polityka jakości, podstawowe metody zarządzania jakością
 • Omówienie przykładowego projektu wdrożenia Microsoft Dynamics AX oraz zasad prowadzenia audytów systemów ZSI
  • identyfikacja oczekiwań co do wdrożonego systemu (cel)
  • metodologia wdrożenia (przepływ informacji, sposoby komunikacji)
  • omówienie dokumentacji stworzonej przed wdrożeniem
  • weryfikacja dokumentacji tworzonej w trakcie wdrożenia
  • ocena bieżącego stanu wdrożenia (procentowe wykonanie założeń dotyczących parametryzacji wdrożonych modułów),
  • określenie niezrealizowanych procesów i funkcjonalności w obrębie całego systemu
  • zebranie informacji na temat zespołu wdrożeniowego - kluczowi użytkownicy, administrator oraz osób odpowiedzialnych za obszary objęte wdrożeniem,
  • zebranie informacji na temat struktury biznesowej firmy oraz obszarów biznesowych które obejmuje wdrożenie systemu wraz z mapą uprawnień jakie zostały przydzielone poszczególnym jednostkom
  • określenie obszarów które podlegały customizacji w ramach projektu
  • omówienie dostępności systemu
  • omówienie oczekiwanej i uzyskanej funkcjonalności
  • omówienie wydruków biznesowych
  • omówienie raportów
  • sprawdzenie poziomu wyszkolenia stanowiskowego (wprowadzanie danych, uzyskiwanie danych - raporty, formatki)
  • zebranie uwag dotyczących funkcjonalności, wydajności

Czas trwania: 3 dni

Powrót do Katalogu Szkoleń