Oferta

Usługa konsultingowa Audyt systemu Microsoft Dynamics ma na celu przekazanie użytkownikowi aplikacji, kompleksowej i pozbawionej subiektywnego zabarwienia oceny stopnia realizacji celów wdrożenia, a przede wszystkim profesjonalne opracowanie wniosków i zaleceń umożliwiających dokonanie poprawek i modyfikacji. Wynik Audytu ma również wskazać, czy sposób realizacji i zarządzanie wdrożeniem zapewni uruchomienie systemu informatycznego w planowanym zakresie funkcjonalnym, przyjętym budżecie kosztowym i ustalonym harmonogramie prac lub pozwoli poprawić te wskaźniki.

Główne cele Audytu

 • ocena zgodności stron w zakresie przyjętych zasad współpracy,
 • analiza wspólnych oczekiwań odbiorcy systemu z dostarczanymi przez dostawcę rozwiązaniami i usługami,
 • weryfikacja postępu prac w stosunku do zaplanowanych zadań projektu i harmonogramu finansowania,
 • identyfikacja zagrożeń związanych z realizacją wdrożenia wraz z odpowiednio wcześniejszym ustaleniem czynności minimalizujących ryzyko niepowodzenia,
 • ocena przygotowania merytorycznego i praktycznego użytkowników w zakresie efektywnej obsługi systemu oraz zaopiniowanie kompetencji firmy dostarczającej rozwiązania,
 • doradztwo przy rozstrzyganiu kwestii spornych w trakcie wdrożenia.

Korzyści dla Klienta

 • uniknięcie wysokich kosztów spowodowanych niewłaściwym wykonaniem prac wdrożeniowych,
 • obiektywna wiedza o procesach implementacji,
 • rozstrzygnięcie sporów między odbiorcą, a dostawcą systemu,
 • wysoka wartość dodana rozwiązań wynikająca z ich właściwego zastosowania,
 • pozytywne podejście użytkowników systemu do wprowadzonych zmian i nowych rozwiązań,
 • wysoka wydajność pracy z oprogramowaniem,
 • krótszy czas i niższy koszt wdrożenia systemu, a tym samym szybszy zwrot z inwestycji.

Przebieg audytu

Audytor szczegółowo zapoznaje się z dokumentacją projektu i jego wynikami, przeprowadza szereg osobistych wywiadów z osobami zaangażowanymi we wdrożenie (zarówno ze strony Klienta jak i firmy wdrożeniowej), a także identyfikuje ich oczekiwania i postawy. Dodatkowo analizowana jest jakość wykonanych prac przez dostawcę, w tym weryfikowane są wszelkie niedociągnięcia i spory. Na podstawie uzyskanych wyników, audytor ocenia prawidłowość przebiegu prac wdrożeniowych, identyfikuje problemy, a następnie, w gronie zainteresowanych stron, proponuje działania korygujące. Określane są także potencjalne zagrożenia i proponowane niezbędne procedury zapobiegawcze.