Polski

O Syntea

Syntea SA rozpoczęła działalność na rynku w 2003 roku budując swoja pozycję od niewielkiej wyspecjalizowanej w szkoleniach informatycznych firmy edukacyjnej po organizację dostarczającą kompleksowe wsparcie edukacyjne i konsultingowe w zakresie technologii informacyjnych oraz usług kompetencyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie umożliwia przeprowadzanie naszych Klientów (osoby indywidualne, firmy, instytucje i organizacje) przez pełny proces edukacyjny od analizy predyspozycji kompetencyjnych, doszkolenie i doradztwo, praktykę zawodową, aż po znalezienie i optymalizację zatrudnienia.

 

Wypracowany przez nas system jest w pełni zgodny z ideą mobilności zawodowej oraz dostosowany do najważniejszych kierunków europejskiej i globalnej polityki edukacyjnej. Syntea świadczy usługi kompetencyjne uzupełniające cały proces edukacji formalnej wpisujące się w strategię „uczenia się przez całe życie” (Lifelong Learning).

Syntea SA jest podmiotem działającym w obszarze EDUTECH, zapewniając innowacyjne rozwiązania budowania kompetencji adekwatnych do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

 

Syntea jest organizacją świadcząca usługi definiowane jako Education Process Outsourcing (EPO). Usługi te polegają nie tylko na realizowaniu kształcenia, podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji potrzebnych przedsiębiorstwom, pracownikom i kandydatom do pracy, ale przede wszystkim na dostarczaniu ich w zintegrowanym łańcuchu wartości.

 

Syntea posiada ugruntowaną pozycję w sektorze BPO/SSC/IT, świadcząc na rzecz tych podmiotów specjalistyczne usługi. Rezultatem takich działań jest unikalna wiedza w zakresie potrzeb kompetencyjnych przedsiębiorstw sektora, m.in. wynikająca ze współpracy ze stworzyszeniami branżowymi Aspire oraz Pro Progressio, zrzeszającymi w Polsce kilkaset podmiotów. Zgromadzone know-how pozwala na zatem na efektywną implementację kompleksowych działań w oparciu o realne potrzeby przedsiębiorstw z sektora BPO/SSC/IT.

 

Warto również zauważyć, iż akcjonariuszem firmy Syntea SA jest od 2012 firma Aptech, której główna siedziba znajduje się w Mumbai w Indiach i działa na największym światowym rynku usług BPO/SSC/IT. Aptech poprzez przygotowanie kompetencyjne ok. 8 mln osób, należy do największych światowych podmiotów wyspecjalizowanych w dostarczaniu kadr dla firm sektora BPO i IT (m.in. dla Microsoft, Google, Oracle, SAP, RedHat czy rodzimych Infosys oraz Genpact). Możliwość współpracy z tak doświadczoną i rozbudowaną organizacją, umożliwia zaoferowanie unikalnej wartości dodanej w realizowanych projektach.

 

Syntea posiada doświadczenie w projektach, których wspólną cechą jest uzupełnianie wiedzy zdobywanej podczas formalnego kształcenia. Przykłady realizowanych zadań przedstawiamy tutaj:

 

Zastosowanie metodyki realizacji procesów kompetencyjnych w łańcuchu wartości dodanej wraz z curriculum development;

 

Metodę tę należy rozpatrywać jako mechanizm budujący relacje sektora szkolnictwa formalnego, jak i pozaformalnego z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

Koncepcja łańcucha wartości dodanej związana jest z postrzeganiem każdego systemu jako całości wszystkich zadań i zdarzeń, jakie są podejmowane przez uczestników systemu. Podstawowym celem systemu opisywanego za pomocą łańcucha wartości jest wytworzenie i dostarczenie wartości oczekiwanych przez klienta. W przypadku edukacji, klientem tym jest rynek pracy. Zatem, w ramach tworzenia wartości niezbędne jest przyjęcie zasady nadrzędności jego oczekiwań i preferencji. Takie podejście wymaga precyzyjnej identyfikacji produktów, jak i procesów, które warunkują dostarczenie usługi spełniającej wymóg użyteczności dla klienta, czyli adekwatnych do potrzeb organizacji biznesowej. Kluczowe znaczenie w ramach łańcucha wartości dodanej w obszarze dostosowania kompetencji do potrzeb rynku pracy jest zidentyfikowanie przez podmiot zarządzający procesem unikalnej propozycji wartości w postaci adekwatnych kwalifikacji/kompetencji.

 

Przyjmuje się, że to procesy a nie produkty mają największy wpływ na sukces systemu. Identyfikacja powiązań zachodzących pomiędzy nimi i ich optymalna lokalizacja jest najistotniejsza z punktu widzenia zarówno opisu systemu łańcucha wartości dodanej, jak i jego implementacji.

 

Powiązania te generują wartość dodaną dla rynku pracy dzięki optymalizacji, rozumianej jako poszukiwanie najlepszych metod (narzędzi) w celu wykonania procesów zachodzących pomiędzy podmiotami. W przypadku partnerstw z podmiotami sektora edukacji formalnej, nie tylko koordynuje procesy w ramach grupy zarządczej, ale także facylituje powiązania pomiędzy rynkiem pracy a instytucją edukacyjną.

Doświadczenie

 

Syntea zgromadziła 20 letnie doświadczenie w pozyskiwaniu, opracowywaniu i wdrażaniu projektów edukacyjnych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i ponadnarodowym.

 

Posiadamy nie tylko bogate portfolio autorskich produktów i usług wypracowanych na bazie długoletniego doświadczenia, ale także realizujemy wiele programów licencyjnych posiadających akredytacje światowych marek. Świadczymy usługi konsultingowe dla przedsiębiorstw w zakresie definiowania potrzeb szkoleniowych oraz pośrednictwa pracy.

 

Nasze systemowe podejście do usług edukacyjnych polega na certyfikacji wszystkich naszych szkoleń w jednym formacie, spójnym z nowymi wytycznymi Unii Europejskiej w obszarze Polityki Edukacyjnej.

 

Od wielu lat Spółka buduje innowacyjny ekosystem polegający na wspieraniu rozwoju kompetencji i kwalifikacji zawodowych ludzi na każdym etapie życia, uwzględniający aktualne trendy na rynku edukacyjnym i potrzeby rynku pracy.

 

We współpracy z pracodawcami, Spółka zapewnia programy praktyk i staży zawodowych dla uczestników naszych kursów w celu ich przygotowania do rzeczywistej pracy, a także we współpracy z instytucjami rynku pracy prowadzimy badania nad przyszłymi potrzebami pracodawców w zakresie umiejętności i kompetencji pracowników.

Partnerski ekosystem

 

Innowacyjne podejście nie byłoby możliwe bez odpowiednio rozbudowanej struktury partnerów. Od początku 2012 roku prowadzimy aktywną budowę sieci partnerów SEP (Syntea Education Partners) zainteresowanych promowaniem i wprowadzaniem do swojej oferty produktów oraz usług naszej firmy w Polsce i w krajach CEE (Central Eastern European).

 

Dzięki rozbudowanej strukturze w Polsce i za granicą (w sumie na 14 rynkach stale współpracujemy z ok. 100 partnerami) możliwe jest uzyskiwanie następujących korzyści:

  1. Skala. Zapotrzebowanie na usługi edukacyjne dotyczy wszystkich grup wiekowych i wszystkich obszarach kompetencji, dlatego istotne znaczenie ma budowa kompletnej oferty edukacyjnej (wykorzystanie unikalnych usług i produktów partnerów SEP poprzez wprowadzenie ich do oferty Syntea), jak i dotarcie z ofertą edukacyjną do jak najszerszej grupy odbiorców (dotarcie do klientów partnerów SEP).
  2. Jakość. Rozbudowana sieć partnerska pozwala na precyzyjne i elastyczne reagowanie i definiowanie potrzeb szkoleniowych klientów, gdyż badania rynkowe, w których biorą udział partnerzy, nie dotyczą jedynie ogólnych trendów, ale rzeczywistych potrzeb w obszarze kompetencji u konkretnych grup klientów.
  3. Standaryzacja. Ujednolicenie produktów i usług edukacyjnych w aspekcie jednolitego formatu certyfikacji wyników kształcenia umożliwia ich porównywanie efektów, dzięki czemu nasze produkty i usługi są możliwe do efektywnego wykorzystana przez pracodawców.
  4. Komplementarność. Świadczenie usług edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych, jak i we wszystkich obszarach kompetencji pozwala na dostosowanie oferty edukacyjnej w kolejnych etapach kształcenia (budowania kompetencji) z uwzględnieniem jego dotychczasowych etapów i efektów.

 

Wartość dodana partnerstw poprzez m.in. dostęp do bazy metodyk i programów szkoleniowych (cechujących się wysoka jakością i komplementarnością) będących odniesieniem wzorcowym dla całokształtu zaplanowanych działań.

 

Świadczenie usług w formule EPO, szczególnie na rzecz dynamicznie rosnącego sektora BPO/SSC/IT, musi się ponadto charakteryzować wysoką standaryzacją usług z uwagi na powszechność stosowania modeli opartych na weryfikacji etapów dojrzałości procesów np. według Capability Maturity Model (CMM).

Współpracujemy z

 

BĄDŹ Z NAMI

BLOG