Polski

Inteligentni Zawodowcy

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Beneficjent

Syntea S.A.

Partnerzy

Powiat Milicki

Powiat Średzki

Województwo Dolnośląskie/Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Wartość projektu

4 522 547,72 zł

Wartość dofinansowania

3 615 851,72 zł

Początek projektu

1 stycznia 2024

Koniec projektu

31 grudnia 2025

Cel projektu

Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 3 technikach z powiatów średzki (2 technika), milicki (1 technikum) oraz 1 szkoły branżowej I stopnia (p. milicki). Cel zostanie zrealizowany  w okresie I.2024-XII.2025 poprzez kompleksowe wsparcie 309 uczniów (min. 40% kobiet), 36 nauczycieli (min. 66% kobiet) z w/w szkół.

Działania realizowane w ramach projektu

 • Doposażenie szkół z projektu w nowoczesny sprzęt i narzędzia poprawiające jakość kształcenia.
 • Realizacja staży uczniowskich przez uczniów objętych wsparciem w projekcie.
 • Wsparcie nauczycieli z powiatu Milickiego – podnoszenie umiejętności dydaktycznych, rozwijanie kompetencji, zdobywanie nowych kwalifikacji w branżach (dziedzinach), w których kształcą nauczyciele.
 • Wsparcie nauczycieli z powiatu Średzkiego – podnoszenie umiejętności dydaktycznych, rozwijanie kompetencji, zdobywanie nowych kwalifikacji w branżach (dziedzinach, w których kształcą nauczyciele.
 • Doradztwo indywidualne oraz warsztaty z pracodawcami, rozwijające kompetencje kluczowe, zielone oraz kompetencje przyszłości dla wszystkich uczniów z projektu.
 • Szkolenia prowadzące do nabywania kwalifikacji rynkowych dla uczniów z projektu z powiatu Milickiego.
 • Szkolenia prowadzące do nabywania kwalifikacji rynkowych dla uczniów z projektu z powiatu Średzkiego.

 

Grupa docelowa

309 uczniów (w tym 124 kobiet) z 4 szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz 36 nauczycieli zawodu (w tym 24 kobiet) ze szkół objętych wsparciem.

 • Technikum w ZS im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu: 84 uczniów i 10 nauczycieli.
 • Szkoła Branżowa I st. w ZS w Miliczu: 36 uczniów.
 • Technikum nr 1 w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej: 72 uczniów i 9 nauczycieli.
 • Technikum nr 2 w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej: 117 uczniów, 17 nauczycieli.

W projekcie zostaną osiągnięte następujące rezultaty

 • 315 osób uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu.
 • 279 uczniów uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu.
 • 36 nauczycieli uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu.

Aktualności

 15 marca 2024
Rekrutacja do projektu pn. „Inteligentni Zawodowcy”
W dniach 13-14 marca odwiedziliśmy Dolny Śląsk w celu przeprowadzenia rekrutacji do projektu pn. „Inteligentni Zawodowcy”. Założeniem tego projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w trzech technikach oraz jednej szkole branżowej z Powiatu Średzkiego, a także Powiatu Milickiego.
 1 stycznia 2024
Rozpoczynamy realizację projektu Inteligentni Zawodowcy
W dniu dzisiejszym na spotkaniu zespołu realizującego projekt rozpoczęliśmy pierwsze działania związane ze startem projektu Inteligentni Zawodowcy.

Harmonogramy

Zapraszamy wkrótce.

Do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne

Kontakt

Projekt Inteligentni Zawodowcy realizowany w ramach
Priorytetu 8 „Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku”,
Działania nr FEDS.08.01 „Dostęp do edukacji”,
Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

 

*W przypadku podejrzeń o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta/Partnera/Podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13.12.2006 r. oraz Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 23.10.2012 r. istnieje możliwość pisemnego zgłoszenia do Instytucji Zarządzającej swoich obaw na adres: Województwo Dolnośląskie, z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław.

 

*W przypadku podejrzeń o wystąpieniu nadużycia finansowego, w tym konfliktu interesów lub korupcji istnieje możliwość pisemnego zgłoszenia do Instytucji Zarządzającej swoich obaw na adres: Województwo Dolnośląskie, z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław lub poprzez anonimowy formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Programu https://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie//feds-2021-2027/

BĄDŹ Z NAMI

BLOG