Polski

Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. z 10.12.2018 r. poz. 1198). Kod kwalifikacji w ZRK: 12632.

Co potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację?

Posiadacz certyfikatu z zakresu prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych:

 • jest przygotowany do samodzielnego planowania i przeprowadzania mediacji w sprawach cywilnych zarówno, ze skierowania sądu jak i pozasądowych;
 • dokonuje analizy konfliktu, rozpoznaje przedmiot sporu oraz stanowiska i oczekiwania stron;
 • ocenia czy nie ma przeciwwskazań do zastosowania mediacji, motywuje i wspiera strony w poszukiwaniu rozwiązań sprzyjających rozwiązywaniu konfliktów;
 • sporządza dokumenty niezbędne w procesie mediacji (zaproszenie na mediację, umowę o przeprowadzenie mediacji, protokół z postępowania mediacyjnego), wspiera strony w procesie kształtowania treści ugody mediacyjnej;
 • potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa cywilnego umożliwiającymi zrozumienie problemu zgłaszanego przez strony mediacji;
 • aktualizuje swoją wiedzę z zakresu podstaw prawnych regulujących mediację w sprawach cywilnych.

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?

Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do:

 • praktykujących mediatorów;
 • adwokatów, radców prawnych, komorników i notariuszy;
 • psychologów i psychoterapeutów, którzy chcą poszerzyć swój warsztat zawodowy;
 • kuratorów sądowych i pracowników socjalnych, w tym asystentów rodzinnych;
 • osób świadczących nieodpłatną pomoc prawną w ramach punktów nieodpłatnych porad prawnych i świadczenia nieodpłatnych porad obywatelskich;
 • drobnych usługodawców, chcący usprawnić procesy związane z dochodzeniem należności od osób fizycznych;
 • studentów różnych kierunków studiów (m.in. prawo, psychologia, socjologia, pedagogika, ekonomia);
 • nauczycieli i pedagogów szkolnych.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?

Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie w instytucjach oraz podmiotach, w których istotne są kompetencje z zakresu prowadzenia mediacji oraz sztuki rozwiązywania konfliktów m.in.:

 • ośrodkach mediacyjnych,
 • kancelariach prawnych,
 • firmach windykacyjnych,
 • bankach,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • organizacjach pozarządowych zajmującymi się rozwiązywaniem sporów i pomocy konkretnym grupom osób.

Osoba posiadająca kwalifikację może również prowadzić własną działalność gospodarczą lub świadczyć usługi na zlecenie w zakresie mediacji oraz uzyskać wpis na listę stałych mediatorów prowadzoną przez sądy okręgowe po spełnieniu dodatkowych wymagań: nie była karana za przestępstwa umyślne, co najmniej 26-letnia, znająca język polski oraz posiadająca wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji (art. 157a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.).

90

Liczba godzin warsztatów
oraz pracy własnej

82

Czas trwania egzaminu teoretycznego (min.)

135

Czas trwania egzaminu praktycznego (min.)

BĄDŹ Z NAMI

BLOG