Polski

Kompetencje
przyszłości

01

Wybierz swoją kategorię?
Kim jesteś?

Europejskie Ramy Kwalifikacji (European Qualifications Framework) to międzynarodowy system odniesienia, który obejmuje wszystkie kwalifikacje i opiera się w całości na efektach uczenia się. Celem ERK jest ułatwienie porównywania kwalifikacji zdobytych w różnych momentach, miejscach i formach, dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, zwiększenie mobilności pracowników i promowanie uczenia się przez całe życie.

Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji w Polsce ustanawia nowy rodzaj kwalifikacji – kwalifikacje rynkowe. Są to kwalifikacje tworzone przez różne środowiska (organizacje społeczne, stowarzyszenia, korporacje lub inne podmioty) na podstawie ich doświadczeń i można je uzyskać bez potrzeby nauki w szkole lub na uczelni. Każda instytucja, która uważa, że dana kwalifikacja jest potrzebna na rynku ma możliwość zgłoszenia jej i włączenia do ZSK

Kompetencje przyszłości
dla uczniów i rodziców

 

 • Kompetencje społeczne
  Kompetencje społeczne stanowią podstawę do przygotowania do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym, przede wszystkim na rynku pracy. Jednostki o wysokim poziomie kompetencji społecznych są lepszymi pracownikami. Ich ścieżka awansu jest szybsza, łatwiej adaptują się do zmieniających się warunków pracy, potrafią pracować zespołowo.
 • Kompetencje cyfrowe
  Ministerstwo Cyfryzacji uznaje, że kompetencje cyfrowe to harmonijna kompozycja wiedzy, umiejętności i postaw umożliwiających życie, uczenie się i pracę w społeczeństwie cyfrowym, tj. społeczeństwie wykorzystującym w życiu codziennym i pracy technologie cyfrowe. Posiadanie kompetencji cyfrowych jest obecnie niezbędne, aby móc skutecznie funkcjonować w społeczeństwie i świecie. Parlament Europejski wskazał kompetencje cyfrowe jako jedne z ośmiu kompetencji kluczowych do samorealizacji, rozwoju osobistego i bycia aktywnym obywatelem.
 • Kompetencje zielone
  Kompetencje zielone to najogólniej mówiąc wiedza i umiejętności zastosowania ekologicznych rozwiązań. Są one związane z pojęciem zielonej transformacji wynikającej ze strategii politycznej i priorytetów UE. Z punktu widzenia skali transformacji trzeba wziąć pod uwagę jakość i ilość pracowników wykwalifikowanych w zakresie zielonych kompetencji na kontekst przyszłej konkurencyjności polskiej gospodarki. Zrównoważona gospo­darka generuje popyt na „zielone” miejsca pracy. Według Międzynarodowej Organizacji Pracy zielone miejsca pracy to te, które przyczyniają się do zachowania lub przywrócenia stanu środowiska.
 • Kompetencje zawodowe (w tym Przemysł 4.0)
  Kompetencje zawodowe to umiejętności zarówno twarde jak i miękkie, cechy charakteru, które umożliwiają realizowanie działań zawodowych na wymaganym poziomie. Każdy zawód jest inny i wymaga innych umiejętności i wiedzy od pracowników.

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?

Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do osób:

 • zainteresowanych nabyciem bądź aktualizacją umiejętności w zakresie programowania i obsługi procesu druku 3D;
 • które chcą potwierdzić kwalifikacje w zakresie posługiwania się techniką druku 3D;
 • które na co dzień zajmują się szeroko rozumianym projektowaniem i chcą nabyć kompetencje posługiwania się techniką druku 3D, poszerzając tym samym zakres swoich kwalifikacji.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?

Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem obiektów fizycznych w technologiach druku 3D;
 • na stanowiskach związanych z użytkowaniem maszyn do druku 3D, przede wszystkim w działach produkcji i utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w takich gałęziach przemysłu jak m.in.: lotnictwo, kolej, motoryzacja, medycyna, przemysł jachtowy, produkcja opakowań produkcyjnych;
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją małoseryjną i zindywidualizowaną, np. w nowoczesnych pracowniach protetycznych czy w prototypowaniu.
PRZEJDŹ DO STRONY

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?

Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do osób:

 • które pracują w branży gastronomicznej, a nie mają formalnie potwierdzonych kwalifikacji;
 • które chcą się przekwalifikować i rozpocząć pracę w branży gastronomicznej;
 • które zajmują się amatorsko przygotowaniem potraw i są zainteresowane potwierdzeniem swoich kwalifikacji;
 • wchodzących na rynek pracy, które poszukują atrakcyjnej rynkowo kwalifikacji pozwalającej zdobywać miejsca pracy w rozwijającej się branży gastronomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem nowych trendów żywieniowych.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?

Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie na stanowisku kucharza w różnego rodzaju lokalach gastronomicznych:

 • restauracjach,
 • pizzeriach,
 • kompleksach gastronomicznych.

Może również założyć własną działalność gospodarczą w branży gastronomicznej, np. w formie coraz bardziej popularnych food trucków.

PRZEJDŹ DO STRONY

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?

Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do:

 • osób, które hobbistycznie zajmują się projektowaniem grafiki komputerowej i chciałyby potwierdzić swoje kompetencje;
 • specjalistów ds. marketingu, public relations, mediów społecznościowych;
 • informatyków, którzy zajmują się tworzeniem zawartości witryn internetowych mediów społecznościowych, a także osób zajmujących się tworzeniem blogów internetowych;
 • webdeweloperów, administratorów stron i serwisów WWW;
 • fotografów;
 • redaktorów, dziennikarzy, reporterów;
 • grafików komputerowych, którzy chcieliby rozszerzyć swoje kompetencje o projektowanie grafiki komputerowej;
 • osób z wykształceniem plastycznym i absolwentów studiów artystycznych;
 • osób, które chciałyby świadczyć pracę zdalną;
 • osób, które cenią pracę samodzielną, ponosząc odpowiedzialność za całość wykonywanego projektu

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?

Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem grafiki komputerowej na zlecenie klienta;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się dostarczaniem platform e-learningowych oraz tworzących treści szkoleń e-learningowych;
 • agencjach (PR, marketingowych, kreatywnych, social media) i domach mediowych;
 • studiach grafiki komputerowej;
 • drukarniach;
 • redakcjach gazet i czasopism;
 • wydawnictwach;
 • przedsiębiorstwach posiadających działy handlowe i reklamowe.

Osoba posiadająca kwalifikację może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie projektowania grafiki komputerowej lub świadczyć usługi na zlecenie (na zasadzie działalności freelancerskiej).

PRZEJDŹ DO STRONY

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?

Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do:

 • osób z wykształceniem technicznym, które chciałyby potwierdzić kompetencje związane z tworzeniem witryn internetowych;
 • osób zainteresowanych tworzeniem witryn internetowych, wykonywaniem zadań dewelopera stron internetowych;
 • informatyków innych specjalności, grafików komputerowych.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?

Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem witryn internetowych na zlecenie klienta;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się dostarczaniem platform e-learningowych oraz tworzących treści szkoleń e-learningowych;
 • agencjach (PR, marketingowych, kreatywnych, social media) i domach mediowych.

Osoba posiadająca kwalifikację może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie programowania witryn internetowych lub świadczyć usługi na zlecenie (na zasadzie działalności freelancerskiej).

PRZEJDŹ DO STRONY

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?

Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do:

 • przedstawicieli branży budowlanej, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w wyspecjalizowanym zakresie stolarki budowlanej;
 • osób z kierunkowym wykształceniem w zakresie budownictwa (absolwenci budowlanych szkół zawodowych, technicznych, uczelni wyższych);
 • osób, które zajmują się montażem stolarki budowlanej i chcą potwierdzić swoje kwalifikacje w tym zakresie;
 • osób, które chcą się przekwalifikować i rozpocząć pracę w branży stolarki budowlanej.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?

Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie:

 • w ekipach montażowych w przedsiębiorstwie produkującym stolarkę budowlaną;
 • w przedsiębiorstwie wykonującym roboty budowlano-montażowe,
 • w zakładzie rzemieślniczym prowadzącym działalność remontowo-budowlaną;
 • może prowadzi działalność gospodarczą w tym zakresie. Osoba z potwierdzoną kwalifikacją po przeszkoleniu u producentów stolarki budowlanej może uzyskać branżowe potwierdzenie kwalifikacji do montażu w określonej grupie produktowej.

Monter z odpowiednim doświadczeniem zawodowym może pełnić funkcję brygadzisty, szefa grupy montażystów, a następnie mistrza.

PRZEJDŹ DO STRONY

Kompetencje przyszłości
dla pracowników szkół i urzędów

 

 • Kompetencje społeczne
  Kompetencje społeczne stanowią podstawę do przygotowania młodych ludzi do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym, przede wszystkim na rynku pracy. Jednostki o wysokim poziomie kompetencji społecznych są lepszymi pracownikami. Ich ścieżka awansu jest szybsza, łatwiej adaptują się do zmieniających się warunków pracy, potrafią pracować zespołowo. W ramach prowadzonych projektów realizujemy działania (w szczególności szkolenia, indywidualne oraz grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe) wzmacniające, rozwijające oraz kreujące kompetencje społeczne uczestników projektu.
  Rozporządzenie MEN z 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach oraz w rozporządzeniu MEN z dnia 16 maja 2019 r, w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego mówi, iż uczeń w procesie kształcenia zawodowego ma nabyć wiedzę i umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne.
 • Kompetencje cyfrowe
  Ministerstwo Cyfryzacji uznaje, że kompetencje cyfrowe to harmonijna kompozycja wiedzy, umiejętności i postaw umożliwiających życie, uczenie się i pracę w społeczeństwie cyfrowym, tj. społeczeństwie wykorzystującym w życiu codziennym i pracy technologie cyfrowe. Posiadanie kompetencji cyfrowych jest obecnie niezbędne, aby móc skutecznie funkcjonować w społeczeństwie i świecie. Parlament Europejski wskazał kompetencje cyfrowe jako jedne z ośmiu kompetencji kluczowych do samorealizacji, rozwoju osobistego i bycia aktywnym obywatelem.
 • Kompetencje zielone
  Kompetencje zielone to najogólniej mówiąc wiedza i umiejętności zastosowania ekologicznych rozwiązań. Są one związane z pojęciem zielonej transformacji wynikającej ze strategii politycznej i priorytetów UE. Z punktu widzenia skali transformacji trzeba wziąć pod uwagę jakość i ilość pracowników wykwalifikowanych w zakresie zielonych kompetencji na kontekst przyszłej konkurencyjności polskiej gospodarki. Zrównoważona gospo­darka generuje popyt na „zielone” miejsca pracy. Według Międzynarodowej Organizacji Pracy zielone miejsca pracy to te, które przyczyniają się do zachowania lub przywrócenia stanu środowiska.
 • Kompetencje zawodowe (w tym Przemysł 4.0)
  Kompetencje zawodowe to umiejętności zarówno twarde jak i miękkie, cechy charakteru, które umożliwiają realizowanie działań zawodowych na wymaganym poziomie. Każdy zawód jest inny i wymaga innych umiejętności i wiedzy od pracowników. Przemysł 4.0 jest powiązany z terminem czwartej rewolucji przemysłowej.  Koncepcja ta odnosi się do zmian we współczesnej gospodarce w związku z powszechnym wykorzystywaniem automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych oraz technik wytwórczych. Tak opisana rzeczywistość rynku pracy wymaga nowego zestawu kompetencji pracowników. Zestaw ten określany jest jako kompetycje jutra.

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?

Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do:

 • dyrektorów, liderów procesów, managerów, kierowników zespołów, osób odpowiedzialnych za zarządzanie jakością w organizacjach świadczących usługi;
 • pracowników odpowiedzialnych za organizację pracy biur, zespołów, wydziałów w administracji, instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych;
 • pracowników nieprodukcyjnych przedsiębiorstw odpowiedzialnych za organizację pracy biur, zespołów;
 • osób pragnących potwierdzić swoje umiejętności w zakresie optymalnego wykorzystania zasobów biurowych, administracyjnych, usługowych;
 • absolwentów szkół średnich i uczelni wyższych.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?

Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie na stanowiskach związanych z:

 • zarządzaniem;
 • obsługą biura, obsługą klienta, obsługą reklamacji, pracą z dokumentami;
 • przechowywaniem towarów i materiałów (w firmach usługowych, handlowych i produkcyjnych);
 • planowaniem realizacji usługi (w firmach usługowych);
 • zarządzaniem jakością, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i instytucjach publicznych.
PRZEJDŹ DO STRONY

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?

Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do osób:

 • biorących udział w różnego rodzaju negocjacjach, zajmujących się obsługą klienta, koordynujących pracą zespołów (liderzy grup, kadra zarządzająca, mediatorzy, negocjatorzy, pracownicy biura obsługi klienta, kierownicy projektów, urzędnicy);
 • wspierających rozwój innych, świadczących usługi szkoleniowe i edukacyjne (coachowie, trenerzy, nauczyciele, pedagodzy);
 • świadczących usługi consultingowe dla organizacji, które wzbogacą zakres swoich usług o aspekty związane z zarządzaniem konfliktami.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?

Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie:

 • w różnego typu organizacjach,
 • w przedsiębiorstwach,
 • instytucjach publicznych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • na stanowiskach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi (działy HR).

Może również świadczyć dla organizacji zewnętrzne usługi consultingowe obejmujące swoim zakresem zarządzanie konfliktami.

PRZEJDŹ DO STRONY

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?

Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do:

 • specjalistów ds. marketingu, public relations, mediów społecznościowych;
 • informatyków, którzy zajmują się tworzeniem zawartości witryn internetowych mediów społecznościowych;
 • osób zajmujących się tworzeniem blogów internetowych;
 • webdeweloperów;
 • administratorów stron i serwisów WWW;
 • fotografów, operatorów filmowych;
 • tłumaczy, lingwistów;
 • specjalistów do spraw eksportu;
 • specjalistów do spraw komunikacji wewnętrznej (pracownicy działów HR);
 • copywriterów;
 • osób powracających na rynek pracy, które mogą świadczyć pracę zdalną;
 • redaktorów, dziennikarzy, reporterów.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?

Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie:

 • w agencjach (PR, marketingowych, kreatywnych, social media) i domach mediowych;
 • w przedsiębiorstwach i instytucjach, które prowadzą lub chcą prowadzić działania związane z treściami marketingowymi.

Osoba posiadająca kwalifikację może również prowadzić własną działalność gospodarczą lub świadczyć usługi na zlecenie (na zasadzie działalności freelancerskiej) w zakresie planowania, tworzenia i dystrybuowania treści marketingowych.

PRZEJDŹ DO STRONY

Wirtualna Rzeczywistość w Nauce Wydruku 3D: Programowanie i Obsługa

 • Nowoczesne Szkolenia na Odległość: Wyjątkowa oferta wykorzystująca technologię wirtualnej rzeczywistości.
 • Bez Granic Zdalnej Edukacji: Eliminacja ograniczeń zdalnego nauczania dzięki wielokanałowemu strumieniowaniu obrazu.
 • Dla Rozwoju Biznesu i Osobistego: Skierowana do placówek edukacyjnych, instytucji rynku pracy, firm i osób prywatnych.
 • Innowacyjne Laboratorium Wirtualne: Specjalistycznie wyposażona pracownia umożliwiająca praktyczne szkolenia na odległość.
 • Holistyczne Doświadczenie: Strumieniowanie obrazu z różnych źródeł, kamery 360 stopni i gogle VR.
 • Zdobądź Kwalifikacje Zdalnie: Realizacja egzaminów i szkolenia bez wychodzenia z domu.
 • Szeroki Program Szkolenia: Nabywanie umiejętności programowania i obsługi procesu druku 3D.

Odkryj Wyjątkową Przestrzeń Wirtualną: Programowanie i Obsługa Druku 3D

Nasz program szkoleniowy oferuje unikalne podejście do nauki programowania i obsługi procesu druku 3D poprzez wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości. W dobie wyzwań epidemicznych, skupiamy się na nowoczesnych technologiach i umożliwiamy zdalną naukę, eliminując ograniczenia zdalnego nauczania. Oferta kierowana jest zarówno do placówek edukacyjnych, instytucji rynku pracy, jak i do indywidualnych uczestników chcących zdobyć kompetencje w dziedzinie druku 3D.

Nasza specjalistycznie wyposażona pracownia wirtualna łączy kamery rejestrujące obraz, kamery sferyczne 360 stopni oraz gogle do wirtualnej rzeczywistości. Uczestnicy szkoleń mogą śledzić praktyczne ćwiczenia w czasie rzeczywistym, dokładnie obserwując procesy wydruku z różnych perspektyw. Technologia ta zapewnia holistyczne wrażenie uczestnictwa w zajęciach, jak również pozwala na samodzielne eksplorowanie wirtualnego otoczenia.

Nasz program szkolenia obejmuje bogaty zakres tematyczny, od rodzajów technologii druku 3D po inżynierię wsteczną. Wprowadzamy uczestników w obszar druku przestrzennego, umożliwiając zdalne nabycie kwalifikacji w sposób innowacyjny i bezpieczny. Dzięki wirtualnej rzeczywistości uczestnicy mogą realizować praktyczne ćwiczenia, zyskując wartościowe doświadczenie w procesach wydruku 3D.

Skorzystaj z naszej innowacyjnej oferty i zdobądź kompetencje w zakresie programowania i obsługi procesu druku 3D w unikalny sposób, korzystając z przewagi nowoczesnych technologii.

PRZEJDŹ DO STRONY

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?

Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do:

 • nauczycieli różnych poziomów nauczania,
 • wykładowców szkół wyższych,
 • trenerów, coachów, mentorów, instruktorów

posługujących się narzędziami TIK w prowadzeniu zajęć w trybie stacjonarnym i/lub hybrydowym.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?

Kwalifikacja może być wykorzystywana przez nauczycieli w przedszkolach, szkołach na różnych poziomach kształcenia, szkołach wyższych, a także przez trenerów, coachów, mentorów, tutorów i instruktorów w firmach szkoleniowych, wszelkiego rodzaju firmach czy instytucjach prowadzących zajęcia rozwijające dla dzieci, młodzieży i dorosłych (np. domy kultury, biblioteki, kółka zainteresowań).

PRZEJDŹ DO STRONY

Kompetencje przyszłości
dla wszystkich

 

 • Kompetencje społeczne
  Kompetencje społeczne stanowią podstawę do przygotowania do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym, przede wszystkim na rynku pracy. Jednostki o wysokim poziomie kompetencji społecznych są lepszymi pracownikami. Ich ścieżka awansu jest szybsza, łatwiej adaptują się do zmieniających się warunków pracy, potrafią pracować zespołowo.
 • Kompetencje cyfrowe
  Ministerstwo Cyfryzacji uznaje, że kompetencje cyfrowe to harmonijna kompozycja wiedzy, umiejętności i postaw umożliwiających życie, uczenie się i pracę w społeczeństwie cyfrowym, tj. społeczeństwie wykorzystującym w życiu codziennym i pracy technologie cyfrowe. Posiadanie kompetencji cyfrowych jest obecnie niezbędne, aby móc skutecznie funkcjonować w społeczeństwie i świecie. Parlament Europejski wskazał kompetencje cyfrowe jako jedne z ośmiu kompetencji kluczowych do samorealizacji, rozwoju osobistego i bycia aktywnym obywatelem.
 • Kompetencje zielone
  Kompetencje zielone to najogólniej mówiąc wiedza i umiejętności zastosowania ekologicznych rozwiązań. Są one związane z pojęciem zielonej transformacji wynikającej ze strategii politycznej i priorytetów UE. Z punktu widzenia skali transformacji trzeba wziąć pod uwagę jakość i ilość pracowników wykwalifikowanych w zakresie zielonych kompetencji na kontekst przyszłej konkurencyjności polskiej gospodarki. Zrównoważona gospo­darka generuje popyt na „zielone” miejsca pracy. Według Międzynarodowej Organizacji Pracy zielone miejsca pracy to te, które przyczyniają się do zachowania lub przywrócenia stanu środowiska.
 • Kompetencje zawodowe (w tym Przemysł 4.0)
  Kompetencje zawodowe to umiejętności zarówno twarde jak i miękkie, cechy charakteru, które umożliwiają realizowanie działań zawodowych na wymaganym poziomie. Każdy zawód jest inny i wymaga innych umiejętności i wiedzy od pracowników.

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?

Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do:

 • pracowników działów obsługi klienta;
 • handlowców;
 • pracowników działów eksportu;
 • osób nadzorujących procesy obsługi klienta;
 • osób prowadzących działalność gospodarczą wymagającą zarządzania relacjami z klientem;
 • pracowników działów marketingu;
 • pracowników działów zamówień publicznych.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?

Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach lub instytucjach, które wykorzystują system CRM, na stanowiskach związanych z pozyskiwaniem oraz obsługą klienta w firmach zajmujących się np.:

 • sprzedażą,
 • eksportem,
 • marketingiem,
 • e-commerce,
 • opieką zdrowotną,
 • administracją.
PRZEJDŹ DO STRONY

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?

Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do:

 • specjalistów ds. marketingu, public relations, mediów społecznościowych;
 • informatyków, którzy zajmują się tworzeniem zawartości witryn internetowych mediów społecznościowych;
 • osób zajmujących się tworzeniem blogów internetowych;
 • webdeweloperów;
 • administratorów stron i serwisów WWW;
 • fotografów, operatorów filmowych;
 • tłumaczy, lingwistów;
 • specjalistów do spraw eksportu;
 • specjalistów do spraw komunikacji wewnętrznej (pracownicy działów HR);
 • copywriterów;
 • osób powracających na rynek pracy, które mogą świadczyć pracę zdalną;
 • redaktorów, dziennikarzy, reporterów.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?

Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie:

 • w agencjach (PR, marketingowych, kreatywnych, social media) i domach mediowych;
 • w przedsiębiorstwach i instytucjach, które prowadzą lub chcą prowadzić działania związane z treściami marketingowymi.

Osoba posiadająca kwalifikację może również prowadzić własną działalność gospodarczą lub świadczyć usługi na zlecenie (na zasadzie działalności freelancerskiej) w zakresie planowania, tworzenia i dystrybuowania treści marketingowych.

PRZEJDŹ DO STRONY

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?

Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do:

 • pracowników inkubatorów przedsiębiorczości;
 • pracowników parków naukowo-technologicznych;
 • pracowników gminnych centrów obsługi inwestora i eksportera;
 • doradców zawodowych lub pracowników instytucji rynku pracy zajmujący się doradztwem zawodowym;
 • pośredników pracy, pracowników centrów obsługi przedsiębiorców/ mieszkańców, pracowników instytucji wspierających aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, pracowników MOPS-ów;
 • nauczycieli przedsiębiorczości;
 • pracowników biur rachunkowo-księgowych oraz podatkowych;
 • pracowników firm konsultingowych realizujących programy dotacyjne lub świadczących usługi doradztwa biznesowego;
 • pracowników biur karier funkcjonujących przy uczelniach;
 • pracowników organizacji, którzy operują pożyczkami na rozwój przedsiębiorczości;
 • inwestorów prywatnych wspierający przedsięwzięcia we wczesnych fazach rozwoju – aniołowie biznesu;
 • osób, które chcą zostać mentorem biznesowym;
 • coachów;
 • mentorów.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?

Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie na stanowiskach związanych ze świadczeniem wsparcia i usług doradczych w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w podmiotach takich jak:

 • inkubatory przedsiębiorczości;
 • parki naukowo-technologiczne;
 • gminne centra obsługi inwestora i eksportera;
 • instytucje rynku pracy;
 • szkoły na różnych poziomach edukacji (jako nauczyciel przedsiębiorczości);
 • biura rachunkowo-księgowe oraz podatkowe;
 • firmy konsultingowe oferujące usługi w obszarze kwalifikacji;
 • biura karier funkcjonujące przy uczelniach;
 • organizacje, które operują pożyczkami na rozwój przedsiębiorczości.
PRZEJDŹ DO STRONY

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?

Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do:

 • praktykujących mediatorów;
 • adwokatów, radców prawnych, komorników i notariuszy;
 • psychologów i psychoterapeutów, którzy chcą poszerzyć swój warsztat zawodowy;
 • kuratorów sądowych i pracowników socjalnych, w tym asystentów rodzinnych;
 • osób świadczących nieodpłatną pomoc prawną w ramach punktów nieodpłatnych porad prawnych i świadczenia nieodpłatnych porad obywatelskich;
 • drobnych usługodawców, chcący usprawnić procesy związane z dochodzeniem należności od osób fizycznych;
 • studentów różnych kierunków studiów (m.in. prawo, psychologia, socjologia, pedagogika, ekonomia);
 • nauczycieli i pedagogów szkolnych.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?

Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie w instytucjach oraz podmiotach, w których istotne są kompetencje z zakresu prowadzenia mediacji oraz sztuki rozwiązywania konfliktów m.in.:

 • ośrodkach mediacyjnych,
 • kancelariach prawnych,
 • firmach windykacyjnych,
 • bankach,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • organizacjach pozarządowych zajmującymi się rozwiązywaniem sporów i pomocy konkretnym grupom osób.

Osoba posiadająca kwalifikację może również prowadzić własną działalność gospodarczą lub świadczyć usługi na zlecenie w zakresie mediacji oraz uzyskać wpis na listę stałych mediatorów prowadzoną przez sądy okręgowe po spełnieniu dodatkowych wymagań: nie była karana za przestępstwa umyślne, co najmniej 26-letnia, znająca język polski oraz posiadająca wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji (art. 157a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.).

PRZEJDŹ DO STRONY

BĄDŹ Z NAMI

BLOG