Polski

Historia firmy

2023

Rozpoczęcie budowy rejestru usług rozwojowych dla sektora BSS (Business Service Sector), we współpracy z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego (MARR) oraz partnerami z Włoch i Cypru.

Realizacja zajęć promujących wdrażanie nowoczesnego doradztwa zawodowego we współpracy z Kuratoriami Oświaty m.in. w województwie kujawsko-pomorskim, śląskim, opolskim, łódzkim, pomorskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. W warsztatach uczestniczyło ponad 2 500 osób.

Współpraca w utworzeniu Wojewódzkich Zespołów Koordynacji wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności (ZSU 2030) m.in. w województwie lubelskim, małopolskim, śląskim i dolnośląskim.

2022

Pozyskanie w Ministerstwie Edukacji i Nauki projektu o wartości 4 168 264,70PLN zakładającego podniesienie kompetencji 3 487 nauczycieli z województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Udział w powstaniu Klastra EduTech.

2021

Udział w ogólnopolskiej kampanii „Kwalifikacje 2025+”, celem której było wsparcie uczniów i studentów w nabywaniu dodatkowych kwalifikacji umożliwiających im lepszy start na rynku pracy, promocja kwalifikacji przyszłości oraz idei uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning).

Wdrożenie Macierzy Edukacyjnej opartej na systemie ERP (MEERP) na Uniwersytecie Opolskim.

Opracowanie i realizacja szkoleń, w trakcie których wykorzystywana jest  wirtualna rzeczywistość (Virtual Reality).

2020

Wystąpienie podczas CEE Business Services Summit.

Szerokie wsparcie służby zdrowia i edukacji w walce z pandemią. Szczególnie poprzez wykorzystania posiadanych drukarek 3D i dostarczanie masek ochronnych partnerom w całej Polsce.

2019

Na podstawie rozstrzygnięcia konkursu Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości, Ustawy o PARP oraz w ramach realizacji projektu Programu Operacyjnego POWER 2014-2020 została powołana Sektorowa Rada ds. Kompetencji w sektorze Nowoczesnych Usług Biznesowych (NUB). Liderem projektu jest Syntea SA wspólnie z Fundacją VCC, Politechniką Śląską, Uniwersytetem Opolskim i Stowarzyszeniem Aspire.

Opracowanie oferty szkoleniowej zgodnej z Ustawą Prawo Oświatowe z listopada 2018r..

Realizacja bezpłatnych szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla blisko 2500 nauczycieli.

2018

Pozyskanie w Ministerstwie Edukacji Narodowej projektu o wartości 4 640 597,30 PLN w działaniu POWER.2.14 pt. „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV) skierowanego do 3 877 nauczycieli z województw lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego”.

Przygotowanie do wdrożenia oferty wychodzącej naprzeciw reformie szkolnictwa zawodowego, wprowadzanej od września 2019.

Systemowa współpraca z organami prowadzącymi szkolnictwo zawodowe i ogólne, w tym np. z miastem Grudziądz, Bytomiem, Jelenią Górą, Warszawą czy Zamościem.

Wprowadzenie do oferty kolejnych kwalifikacji rynkowych znajdujących się w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, m.in. Prowadzenie mediacji sądowych w sprawach cywilnych (Ministerstwo Sprawiedliwości), Przygotowywanie potraw zgodnie z zasadami zdrowego żywienia (Ministerstwo Sportu i Turystyki) czy Programowanie i obsługa druku 3D (Ministerstwo Cyfryzacji).

Wykonanie ponad 10 000 certyfikacji w systemie VCC©.

2017

Realizacja pierwszych projektów wykorzystujących kwalifikacje rynkowe wprowadzone przez Fundację VCC© do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), w tym na bazie 1 kwalifikacji z ZSK, tj. Montowania stolarki budowlanej.

Poszerzenie oferty o innowacyjne produkty edukacyjne, umożliwiające zdobycie kompetencji i kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy, m.in. w branży logistycznej, sektorze IT i Business Process Outsourcing (BPO) oraz zawodach budowlanych i gastronomicznych.

Organizacja, we współpracy z pracodawcami z całej Polski, kilku tysięcy miejsc stażowych dla uczestników projektów edukacyjnych.

2016

Rozpoczęcie – wspólnie ze szkołami, JST oraz przedsiębiorcami – realizacji kilkunastu projektów w modelu kształcenia dualnego m.in. w województwach lubuskim, dolnośląskim, śląskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, lubelskim i mazowieckim.

Pozyskanie w konkursach NCBIR środków na działania w zakresie modyfikacji programów kształcenia i podniesienia kompetencji kadry dydaktycznej uczelni wyższych.

Opracowanie na zlecenie MEN kompletu podręczników do biologii, chemii, fizyki i zajęć technicznych z przeznaczeniem, zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.

2015

Syntea zaangażowana w systemowe projekty dla szkół zawodowych w Bośni i Hercegowinie.

Realizacja projektów szkoleń cyfrowych dla 4 971 osób.

Szkolenia dla kadr administracji rządowej.

Rozwinięcie współpracy na terenie Europy Środkowo-Wschodniej.

2014

Otrzymanie Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Lublin – edycja 2014.

Syntea na European Business Forum on Vocational Training 2014.

Model biznesowy Syntea jako przykład sukcesu według „The Economist”.

Uzyskanie tytułu lidera rynku usług szkoleniowych w Polsce według raportu Gazety Finansowej.

Syntea na międzynarodowym spotkaniu partnerów World Leadership Summit 2014 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

2013

Pozyskanie przez Syntea zamówienia od Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL) na jeden z największych projektów komercyjnych w działalności firmy „Szkolenia z nowych technologii pracowników 45+ zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych”.

Zajęcie pierwszego miejsca w rankingu najlepszych firm szkoleniowych opublikowanym w miesięczniku Home & Market.

Stale rozbudowywana sieć Partnerów i nawiązywanie współpracy z kolejnymi podmiotami, które dołączają do Syntea Education Partners.

Syntea gospodarzem konferencji podsumowującej Projekt Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej.

Zdobycie tytułu Lubuskiego Lidera Biznesu w kategorii średnie przedsiębiorstwo podczas V edycji Lubuskiego Lidera Biznesu i Lubuskiego Lidera Innowacji.

Podpisanie porozumienia o współpracy w ramach Wschodniego Klastra ICT.

2012

Uzyskanie przez Synteę statusu Agencji Pośrednictwa Pracy (certyfikat Marszałka Województwa Lubelskiego o numerze 8967) – rozpoczęcie świadczenia usług związanych z zatrudnieniem w kraju i za granicą.

Pozyskanie wsparcia na rozbudowę sieci partnerskiej w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w ramach realizacji projektu Wsparcie eksportu międzynarodowych usług szkoleniowych Syntea SA w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1 Paszport do eksportu.

Rozszerzenie oferty usług edukacyjnych o certyfikowane szkolenia Aptech Limited z zakresu grafiki i animacji komputerowej (marka Arena Animation) oraz lotnictwa i szeroko rozumianej branży turystycznej (marka Aviation&Hospitality Academy).

Rozpoczęcie budowy własnej sieci partnerów – Syntea Education Partner – zainteresowanych promowaniem i wprowadzaniem do swojej oferty produktów oraz usług firmy Syntea.

Podpisanie umowy inwestycyjnej pomiędzy Synteą a globalną firmą szkoleniową Aptech podczas misji gospodarczej na targach Nasscom w Indiach – pozyskanie mniejszościowego udziałowca branżowego (9,09 % akcji spółki).

2011

Połączenie MCSK Sp. z o.o. z Syntea SA; kontynuacja działalności pod nazwą Syntea SA.

Podpisanie umowy sponsorskiej z członkiem kadry narodowej w akrobacji szybowcowej Maciejem Pospieszyńskim.

Otrzymanie statutu Autoryzowanego Partnera Linux Professional Institute (LPI).

Rozwój współpracy z sektorem Szkolnictwa Wyższego poprzez wprowadzenie Professional Knowledge Academy na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Sponsoring drużyny piłkarskiej Syntea Sygnał oraz turnieju Syntea Sygnał Cup.

Partnerstwo z Politechniką Lubelską w projekcie Absolwent na miarę czasu, ukierunkowanym na dostosowaniu nowych specjalności na kierunku Informatyka do wymogów pracodawców.

Wyodrębnienie w ofercie własnych marek: edu4talents, Professional Knowledge Academy oraz Sky Aces Center.

2010

Recertyfikacja Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.

Otrzymanie tytułu Najlepszego Centrum Egzaminacyjnego ECDL.

Realizacja oraz podwykonawstwo w 25 projektach dofinansowanych z EFS.

Przeszkolenie 4000 nauczycieli i pracowników administracji z Podlasia w ramach projektu „Podniesienie umiejętności osób pracujących likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki”.

Otrzymanie dotacji na budowę najnowocześniejszego w Polsce środowiska szkoleniowego.

Wprowadzenie do oferty szkoleń lotniczych.

2009

Rozpoczęcie projektu Przedsiębiorcza Uczelnia w partnerstwie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną TWP w Warszawie.

Realizacja szkoleń w ramach projektów „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL) szansą na lepszy start zawodowy uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowieckiego” oraz „Droga do sukcesu”.

2008

Włączenie MCSK (obecnie Syntea) do grupy kapitałowej Syntea S.A..

Złożenie kilkudziesięciu wniosków napisanych przez wewnętrzny Departament Pozyskiwania Funduszy UE oraz realizacja szkoleń w ramach projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej.

Uzyskanie tytułu Najlepszy Partner Instytucjonalny ECDL przyznawanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Poszerzenie kompetencji w ramach ECDL i uzyskanie statusu Centrum Egzaminacyjnego e-Citizen.

Uzyskanie statusu pierwszego w Polsce partnera szkoleniowego Comarch.

Rozszerzenie współpracy z uczelniami wyższymi: UAM w Poznaniu, Politechnika Gdańska, UMCS.

2007

Otrzymanie statusu centrum egzaminacyjnego i szkoleniowego ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych).

Rozwój współpracy z sektorem edukacyjnym i publicznym, m.in.: uruchomienie I edycji studiów podyplomowych „Zintegrowane systemy klasy ERP II do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem” w Akademii im. L. Koźmińskiego.

Skuteczny udział w realizacji projektu szkoleniowego „18 – 24 Czas na samodzielność” finansowanego z EFS dla kilkunastu jednostek organizacyjnych OHP (Ochotnicze Hufce Pracy) i około tysiąca beneficjentów.

Utworzenie sieci regionalnych koordynatorów (obecnie licząca ponad 30 osób na terenie całego kraju) odpowiedzialnych za współpracę z jednostkami samorządowymi.

Rozszerzenie zakresu usług objętych Systemem Zarządzania Jakością o usługi konsultingowe oraz audyty.

2006

Zwiększenie portfolio usług o szkolenia z pozostałych produktów Microsoft (SQL, SharePoint, Office Server i inne) oraz o usługi konsultingowe, w tym audyty efektywności wdrożeń systemów EPR (Enterprise Resource Planning).

Uzyskanie najwyższego statusu partnerskiego Microsoft Gold Certified Partner.

Rozpoczęcie współpracy z sektorem publicznym i edukacyjnym oraz uzupełnienie oferty o szkolenia otwarte z kompetencji IT.

2005

Otwarcie Centrum Edukacyjnego w Warszawie.

Rozszerzenie działalności o użytkowników systemów Microsoft Dynamics (obecnie ponad 500 firm).

2004

Wdrożenie Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 obejmującego „Dostarczanie usług szkoleniowych w zakresie zaawansowanych systemów informatycznych, w szczególności produktów Microsoft Dynamics.

Syntea akredytowanym wykonawcą usług w ramach programu Unii Europejskiej Phare.

Objęcie zespołu 431 pracowników z 23 działów przez outsourcing szkoleń Microsoft Dynamics Axapta w Avon Cosmetics Polska.

2003

Powstanie Międzynarodowego Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. (obecnie Syntea).

Początek działalności jako pierwszego w Polsce partnera szkoleniowego Microsoft Business Solutions (później Microsoft Dynamics) oferującego szkolenia zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników oraz specjalizowane dla produktów Microsoft Business Solutions.

BĄDŹ Z NAMI

BLOG