Relacje inwestorskie

15 czerwca 2023

Zarząd Spółki Syntea S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2023r. o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Mariola Miszczak-Pyziak w Lublinie przy ul. Wieniawskiej 6/13A. Szczegółowe informacje.

21 września 2021

Zarząd Spółki Syntea S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 7 października 2021r. o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Mariola Miszczak-Pyziak w Lublinie przy ul. Wieniawskiej 6/13A. Szczegółowe informacje.

5 lutego 2020

Informujemy, że nastapiła zmiana w Akjonariacie spółki. Aktualny stan prezentujemy poniżej:

Struktura akcjonariatu - szczegóły

20 września 2019

W związku wejściem w życie w dniu 20.09.2019r. Ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798) informujemy, iż od dnia 01.01.2021 wprowadzony został obowiązek dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych. Najpóźniej do dnia 31.12.2020 akcjonariusze Spółki zobligowani będą złożyć w Spółce dokumenty akcji. Oznacza to, że od 2021 roku akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie przyjmą formę zapisu elektronicznego, a dotychczas wystawione dokumenty akcji stracą moc prawną. Akcje (w formie elektronicznej) będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, a z kolei rejestr taki mogą prowadzić jedynie podmioty do tego uprawnione (na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi).

Informujemy, iż Spółka będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.