Polski

Dla akcjonariuszy

Ogłoszenia

SYNTEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin
wpisana jest do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000308412, NIP: 712-31-22-247, REGON: 060373770
kapitał zakładowy wynosi 770.000,00zł opłacony w całości.

15 czerwca 2023

Zarząd Spółki Syntea S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2023r. o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Mariola Miszczak-Pyziak w Lublinie przy ul. Wieniawskiej 6/13A.

21 września 2021

Zarząd Spółki Syntea S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 7 października 2021r. o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Mariola Miszczak-Pyziak w Lublinie przy ul. Wieniawskiej 6/13A.

5 lutego 2020

Informujemy, że nastapiła zmiana w Akjonariacie spółki. Aktualny stan prezentujemy poniżej:

20 września 2019

W związku wejściem w życie w dniu 20.09.2019r. Ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798) informujemy, iż od dnia 01.01.2021 wprowadzony został obowiązek dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych. Najpóźniej do dnia 31.12.2020 akcjonariusze Spółki zobligowani będą złożyć w Spółce dokumenty akcji. Oznacza to, że od 2021 roku akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie przyjmą formę zapisu elektronicznego, a dotychczas wystawione dokumenty akcji stracą moc prawną. Akcje (w formie elektronicznej) będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, a z kolei rejestr taki mogą prowadzić jedynie podmioty do tego uprawnione (na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi).

 

Informujemy, iż Spółka będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.

Statut Spółki

Do pobrania: Statut.

Wielkość

Kontrast

BĄDŹ Z NAMI

BLOG