Program Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.
Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Jest kontynuacją poprzednich programów: Leonardo da Vinci, Comenius, Młodzież w działaniu, Tempus itp.

Cele programu

Celem programu Erasmus+ jest wkład w realizację celów strategii „Europa 2020” na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej i włączenia społecznego, jak również strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia 2020. Erasmus+ ma również wspierać zrównoważony rozwój swoich partnerów w dziedzinie szkolnictwa wyższego oraz przyczyniać się do osiągnięcia celów strategii UE na rzecz młodzieży.

Struktura Programu

Schemat struktury programu

KA1 - Projekty Mobilności

Cele Projektów:
Struktura Projektów:
Schemat struktury projektów
Uprawnieni Wnioskodawcy

KA2 współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Partnerstwa Strategiczne programu Erasmus+ to międzynarodowe projekty współpracy partnerskiej odpowiadające celom polityk UE w dziedzinach poszczególnych sektorów edukacji bądź międzysektorowo.

Rodzaje Projektów
Rodzaje projektów
  1. WSPÓŁPRACA SZKÓŁ – projekty wspierające wymianę doświadczeń (sektor edukacja szkolna)
  2. WSPÓŁPRACA REGIONÓW – projekty partnerstw strategicznych wspierające wymianę dobrych praktyk (sektor edukacja szkolna)
  3. PROJEKTY INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE EDUKACJI – projekty partnerstw strategicznych wspierające wymianę dobrych praktyk lub tworzenie innowacji (sektor edukacja szkolna)
  4. PROJEKTY INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE EDUKACJI ZAWODOWEJ – projekty partnerstw strategicznych wspierające wymianę dobrych praktyk lub tworzenie innowacji (sektor edukacja zawodowa)
  5. PROJEKTY INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE EDUKACJI DOROSŁYCH – projekty partnerstw strategicznych wspierające wymianę dobrych praktyk lub tworzenie innowacji (sektor edukacja dorosłych)
  6. PROJEKTY INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ MŁODZIEŻY – projekty partnerstw strategicznych wspierające wymianę dobrych praktyk lub tworzenie innowacji (sektor młodzież)
Struktura projektów strategicznych:
Schemat struktury projektów strategicznych
Terminy naboru projektów

Szczegółowe informacje na temat programu w j. polskim, znajdują się na stronie Narodowej Agencji w Polsce – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: erasmusplus.org.pl/

Organizacje zainteresowane współpracą w ramach programu zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Do pobrania