Oferta - Szkolenia

MS 80199 - Zarządzanie wdrożeniami Microsoft Dynamics AX, GP, NAV za pomocą metodyki Microsoft Dynamics Sure Step 2010

Szkolenie ma charakter warsztatu skupionego wokół tematyki zarządzania projektami w Microsoft Dynamics Sure Step 2010. Po zapoznaniu się ze studium przypadku dotyczącym wdrożenia jednego z produktów Microsoft Dynamics ERP w przykładowej firmie Tailspin Toys, uczestnicy przyjmują rolę Kierownika Projektu tego procesu.

Wraz z kolejnymi fazami wdrożenia uczestnicy otrzymują wskazówki przedstawione z perspektywy Kierownika Projektu, a zawarte w Microsoft Dynamics Sure Step. Ćwiczenia skupiają się na zadaniach związanych z prowadzeniem projektu. W tym: inicjacja projektu, planowanie, uruchomienie, monitoring i zamknięcie. Uczestnicy zostają wyposażeni w materiały i dokumentację projektową Microsoft Dynamics Sure Step, dzięki którym podejmują kluczowe decyzje dotyczące wdrożenia na każdym z jego etapów.

Uczestnicy szkolenia nie instalują i nie używają produktów Microsoft Dynamics ERP podczas analizowania studium przypadku. Jednakże wiedza nt. jednego z produktów Microsoft Dynamics ERP jest niezbędna do odpowiedniego poprowadzenia wdrożenia i opracowania dokumentacji projektowej Microsoft Dynamics Sure Step zgodnie z biznesowymi wymaganiami klienta. Ważną rolę w procesie poszerzania i utrwalania wiedzy przekazywanej w trakcie szkolenia stanowią panele dyskusyjne następujące po każdym z ćwiczeń.

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do studium przypadku Microsoft Dynamics Sure Step
  Moduł ten zawiera krótkie wprowadzenie dla dwudniowego kursu. Zaczyna się od dokonania przeglądu i podsumowania podstawowych założeń i koncepcji Microsoft Dynamics Sure Step. Moduł ten zawiera również wstęp do studium przypadku, tj. podstawowe informacje dotyczące fikcyjnego wdrożenia projektu jak również struktury i typów zadań w następnych modułach.
  • Ogólny przegląd Microsoft Dynamics Sure Step
 • Inicjalizacja projektu i planowanie w fazie wstępnej
  Studium przypadku zaczyna się od fazy diagnostycznej, która zawiera typowe czynności związane ze sprzedażą. Moduł ten sprawdza czynności diagnostyczne, które wspierają i posiłkują czynności sprzedażowe i przygotowują do zbliżających się projektów. Wymaga to zebrania potrzebnych informacji do określenia zakresu projektu, jego poziomu oraz podjęcia trafnych wniosków dla pozostałych faz implementacji.
  • Przygotowywanie fazy diagnostycznej
  • Czynniki wpływające na decyzje
  • Planowanie projektu
  • Zarządzanie wnioskami w projekcie
 • Planowanie i realizacja projektu na etapie analizy
  Moduł ten sprawdza czynności wymagane do zainicjowania i efektywnego zaplanowania całego projektu. W studium przypadku, uczestnicy będą wykonywać kartę projektu, przeprowadzać spotkania zespołu projektu, dokumentować wymagania funkcjonalne, uaktualniać analizy Fit Gap, zarządzać problemami/ryzykiem i zmianami.
  • Planowanie projektu i zarządzanie komunikacją podczas fazy analizy
  • Przeglądy możliwych rozwiązań
  • Szczegółowe analizy procesów biznesowych
  • Analizy Fit Gap
  • Zarządzanie zmianą
  • Zarządzanie propozycjami
 • Uruchomienie projektu i monitorowanie podczas fazy konstruowania, rozwoju i wdrożenia.
  Moduł ten sprawdza czynności, które musi wykonać i podjąć Kierownik Projektu podczas implementacji Microsoft Dynamics AX. Poprzez współpracę z zespołem projektowym (który tworzą uczestnicy szkolenia), uczestnik będzie mógł określić jakie procesy i czynności są właściwe oraz do jakiego stopnia każda aktywność musi być prowadzona. Podczas fazy realizacji projektu uczestnicy poznają jak czynności związane z zarządzaniem projektami (kontrola jakości, zakupy, zarządzanie ryzykiem i zmianą, kontrola czasu i kosztów, komunikacja, budowa zespołu) są realizowanie na konkretnym przykładzie.
  • Przegląd faz planowania, rozwoju i wdrożenia
  • Planowanie projektu
  • Projektowanie rozwiązania
  • Status i wykonanie projektu
  • Testowanie
  • Przegląd końca etapu
  • Uruchomienie
 • Zamknięcie projektu w czasie fazy operacyjnej
  Moduł ten sprawdza końcowe aktywności wymagane do zamknięcia projektu i przekazania rozwiązania oraz związanej z nim wiedzy dla klienta.
  • Zarządzanie jakością
  • Dodatkowe czynności operacyjne
  • Zamknięcie projektu
  • Sukces

Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla Kierowników Projektów i Konsultantów Wdrożeniowych odpowiedzialnych za implementacje Microsoft Dynamics AX, GP i NAV.

Wymagania

Przed wzięciem udziału w kursie, uczestnicy muszą posiadać wiedzę z zakresu Microsoft Dynamics Sure Step. Zalecane jest również by uczestnicy mieli wiedzę z zakresu jednego z systemów ERP i ukończyli następujące szkolenie przed przystąpieniem do warsztatów:

 • Course 80166 - Using Microsoft Dynamics Sure Step

Czas trwania: 2 dni

Powrót do Katalogu Szkoleń